Geloof

De Church of God Nederland te Amersfoort heeft de volgende geloofsbelijdenis als haar geloofsfundament.

Wij Geloven:

 1. In één God, die eeuwig bestaat uit drie Personen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 2. Dat de hele Bijbel letterlijk geïnspireerd is door de Heilige Geest en daardoor is dit het geschreven Woord van God.
 3. Dat Jezus Christus de enige Zoon is van de Vader, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria.
 4. Dat Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven en is opgewekt uit de dood. En dat Hij daarna ten hemel is opgevaren en daar aan de rechterhand van de Vader is en voor ons voorbede doet.
 5. Dat mensen sinds en door de zondeval onder de invloed van satan zijn en daardoor zondig worden geboren en dat zij vervolgens ook zelf hebben gezondigd. En dat zij daardoor van God en Diens zegeningen zijn afgesneden en een eeuwigheid zonder God tegemoet gaan.
 6. Dat bekering door God is mogelijk gemaakt en voor alle mensen noodzakelijk is tot vergeving van zonden en herstel van de relatie met God.
 7. Dat vergeving van zonden, dus rechtvaardiging, verkregen wordt door het geloof in en het aanvaarden van de reddende werking van het kruisoffer en de verrijzenis van Jezus Christus. En dat daarmee de relatie tussen God en de mens is hersteld. Dat de mens daardoor geestelijk opnieuw wordt geboren. Dat wil zeggen, dat God dan bewerkstelligt, dat de mens meteen een nieuwe geest ontvangt, die niet meer onder de dwang van de satan staat. (Maar nog wel onder zijn invloed is, doordat deze wereld waarin hij/zij leeft en het lichaam waarin hij/zij woont nog onder invloed van de satan staat.)
 8. In de noodzaak van heiliging na de wedergeboorte. Dat wil zeggen, dat wij in wie wij zijn en in ons doen en laten steeds meer gaan lijken op Jezus. Wij bereiken dit door middel van het als leerling volgen van Christus, geleid door het Woord van God en de Heilige Geest.
 9. Dat heiliging, Gods doel is voor Zijn volk.
 10. In de inwoning van de Heilige Geest in de gelovige en in de mogelijkheid van vervulling met de (gaven en kracht van de) Heilige Geest gedurende het leven van de gelovige.
 11. Dat de Heilige Geest voor de gelovige gaven beschikbaar heeft, waarnaar wij, middels vervulling met de Heilige Geest, behoren te streven.
 12. In de waterdoop van mensen, die er bewust voor kiezen Christus te volgen, door middel van onderdompeling en wij geloven, dat allen die zich bekeren, gedoopt dienen te worden in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
 13. Dat goddelijke genezing van ziekte door de “Verzoening van Christus”, voor iedereen is bedoeld. En dat God hier en nu deze genezing, naar Zijn beschikking, aan mensen ten deel laat vallen. Als teken van de daadwerkelijke actuele aanwezigheid van het geestelijke Koninkrijk van God op onze planeet. Zo kan iedereen om de genezing van ziekte bidden.
 14. In het houden van het Heilig Avondmaal als herinnering aan Christus’ offer en verlossingsdaad en als herinnering, dat wij deel uitmaken van het geestelijke lichaam van Jezus Christus en dat wij Zijn wederkomst verwachten.
 15. In de wederkomst van Jezus naar de aarde. Ten eerste om de rechtvaardigen, die al gestorven zijn, op te wekken uit de dood om zo samen met de gelovigen die op dat moment nog in leven zijn, Hem tegemoet gaan in de lucht. Ten tweede, om duizend jaar in een vrederijk op de aarde te regeren, waarna het oordeel over de mensheid, satan en zijn demonen wordt gesproken en waarna voor de gelovigen de rest van de eeuwigheid bij God begint.
 16. Dat het eeuwige leven wacht op de in Christus gerechtvaardigden en dat een eeuwige straf wacht op hen die Christus’ verlossing niet hebben aangenomen.