Saamhorigheid

Eenheid door saamhorigheid

 De Heer wil, dat zijn Lichaam, zo noemt Hij Zijn gemeente, waarvan Hij het Hoofd is, één is.

Hoe bitter anders is de werkelijkheid! Zo veel verschillende christelijke denominaties. En samenwerken, één front tegen de satan vormen, komt amper van de grond. Meer aandacht voor de verschillen, dan voor onze gezamenlijke Kern, de Here Jezus.

Wij willen met andere christelijke gemeenten samenwerken waar en hoe dat mogelijk is. En op een nog bescheiden manier brengen we dat al in de praktijk.

Binnen de eigen gemeente is saamhorigheid ook belangrijk. Daarom noemen we elkaar immers broeder en zuster! Aan saamhorigheid moet je werken. Dat komt niet vanzelf. Aandacht voor elkaar. Belangstelling voor elkaars sores. Begrip voor elkanders eigenaardigheden. Eenheid in verscheidenheid.

Met gezamenlijke activiteiten vergroten wij de saamhorigheid. Te beginnen met de gezamenlijke lunch na de zondagsdienst, die door onze eigen mensen wordt bereid.

Of samen met de dames (en een enkele man) naar een (kerst)markt. Of samen met de mannen (en een enkele dame) vissen.