Visie

Visie van de Church of God Nederland te Amersfoort.

Algemene visie over de samenleving en de rol van de gemeente binnen de samenleving.

De visie op de wereld en de samenleving is, dat de wereld en haar bewoners er slecht voor staan. En dat de ontwikkelingen op alle vlakken een neergaande lijn laten zien.

Onze visie is, dat als de wereld vormgegeven zou worden op grond van de richtlijnen die de Almachtige ons via de Bijbel heeft aangereikt, deze neergaande ontwikkeling ten goede zou keren. Zo’n omkering vergt echter een bekering naar de Here God.

Zo’n omkering kan en mag niet worden afgedwongen noch opgedrongen, maar kan alleen maar plaats vinden door persoonlijke en individuele keuzes van mensen. Wij menen, dat de tijd die de wereld en de samenleving nog rest om zich te bekeren zeer beperkt is en op zijn eind loopt. Hetzelfde geldt overigens, zo is onze visie, voor de individuele mensen uit de samenleving. Zij zouden door een persoonlijke bekering, verlossing van zondigheid en van de straf op de zonden krijgen en in de plaats daarvan een relatie met God, toegang tot Zijn zegeningen en een eeuwig leven met Hem.

De Heer wil nog aan zo veel mogelijk mensen de kans te bieden om deze verlossing via de Here Jezus te verkrijgen. Daarom heeft de Heer aan elke christen de opdracht gegeven om dat goede nieuws te vertellen aan hen, die het nog niet weten.

ook de gemeente wil een instrument zijn om aan die opdracht invulling te geven. Wij willen dat doen door het goede nieuws te verkondigen en er onderwijs over te geven.

Wij hopen dit te doen bij leden en bezoekers van de gemeente en aan andere mensen in Amersfoort en omstreken en verder daar, waar de Heer ons leidt.

De gemeente is dus geen doel op zich, maar is een instrument om het goede nieuws, te verspreiden.

Visie op activiteiten van en binnen de gemeente.

De gemeente wil doelgericht zijn. Dat wil zeggen dat al haar activiteiten, direct of indirect, gericht moeten zijn op haar doel. De verkondiging van Gods Goede Nieuws

Vanzelfsprekend vallen hier evangelisatieactiviteiten onder. Maar ook activiteiten de leden toerusten en klaar maken om hun taak te doen.
Activiteiten, die bijdragen aan de geestelijke groei van gemeenteleden en bezoekers.

Opdat zij groeien als volgelingen van de Here Jezus de Christus.

Ook activiteiten tot het vergroten van de saamhorigheid binnen de gemeente, behoren tot de mogelijkheden. Dit om een krachtig en eensgezind team te verkrijgen, om aan de evangelisatieactiviteiten invulling te geven,.
Er zijn ook nog andere activiteiten denkbaar, mits die maar doelmatig en doelgericht zijn.
Daarbij wordt altijd bewaakt, dat de gemeente niet in de valkuil stapt, om als secundair of ondersteunend bedoelde activiteiten prioriteit te geven, boven de primaire evangelisatieactiviteiten.

Visie op theologische verschillen van mening.

De gemeente huldigt het standpunt, dat daar waar de Bijbel zich eenduidig uitspreekt over onderwerpen, de gemeente het Bijbelse standpunt aanneemt. Een belangrijk aantal van zulke standpunten is vastgelegd in de geloofsbelijdenis elders op de website.
Op deze punten is er geen ruimte voor discussie. Het is binnen onze gemeente niet toegestaan om hierover andere meningen te bepleiten.

Maar als de Bijbel niet volledig eenduidig te begrijpen is, waardoor op basis van de Bijbel ook een andere mening moegelijk is, ligt dat anders. Als een afwijkende mening aan de hand van de Bijbel is gevormd. En als daar zorgvuldige Bijbelstudie na afgebeden leiding van de Heilige Geest aan vooraf is gegaan, is er wel ruimte voor het bespreken van afwijkende visies. Ook als die visie indruist tegen traditionele meningen. Als de drijfveer maar het streven is om beter te begrijpen wat de Here God ons in de Bijbel wil duidelijk maken.

Als zo’n gezamenlijke studie niet heeft geleid tot overeenstemming over wat de Heer bedoelt, is geen bezwaar tegen het uitdragen van de persoonlijke keuze. Het is uiteindelijk altijd de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke gelovige om, onder de leiding en de verlichting van de Heilige Geest, te zoeken naar wat de Heer ons wil leren. Psalmen 36:9 Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.
Maar daarbij doet een ieder er wijs aan, zich bewust te zijn van zijn beperkingen. Dit wordt aangegeven in
1Cor 13:12 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Visie op persoonlijke groei.

De Here God wil t.a.v. groei, dat de mens:

  • De Here Jezus als Verlosser aanneemt.
  • Zich van zijn oude levensstijl bekeert.
  • Openstaat voor opbouwende feedback.
  • Jezus levensstijl navolgt in handel en wandel.
  • Geestelijk groeit.
  • Een persoonlijke relatie met de Here Jezus ontwikkelt.

De Here God wil niet alleen maar, dat alle mensen in de verlossingsdaad van de Here Jezus geloven. En zo worden gered. Hij wil ook dat wij een relatie met Hem aangaan. En Hij wil, dat mensen geestelijk gaan groeien.

Hij wil dat wij groeien als volgelingen van de Here Jezus. Dat wil zeggen, dat wij in onze levenswandel Zijn levenswandel navolgen. Dit is een proces van groei. Het is een weg die de gelovige zelf wil en zal gaan. Primair in zijn persoonlijke leven en geloofsleven. De gemeente draagt in dit proces bij door bijv. de prediking tijdens de zondagsdiensten, Bijbelstudie bijeenkomsten e.d. Maar ook door het geven van persoonlijke feedback aan gemeenteleden. Met name ook, als hun gedrag in strijd zou zijn met Bijbelse richtlijnen. Een dergelijke bijsturing vindt plaats vanuit liefde en vanuit het besef van het verlangen van de christen om daadwerkelijk te groeien in discipelschap van Christus. Deze feedback wordt primair gegeven door de voorganger of een oudste, maar gemeenteleden mogen ook elkaar in liefde en respect zulke feedback geven. Galaten 6: 1(vert. Het Boek) Broeders, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u (als mensen die door de Geest geleid worden) hem vriendelijk terechtwijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. Dit geldt overigens evenzeer naar gemeenteleiders toe, als van hen richting gemeenteleden. De christen aanvaardt zulke feedback in dank.